Polityka prywatności i Polityka plików cookies

www.margaretshoes.pl

obowiązująca od 01.11.2023§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Informujemy, że Polityka prywatności i Polityka plików cookies naszej Strony internetowej www.margaretshoes.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków Użytkowników Strony internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.


2.Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako: „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


3.Administratorem Państwa danych osobowych jest: MARGARET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi, adres: ul. Stroma 8, 59-500 Złotoryja wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem 0000826459, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, NIP 8971875633, REGON: 38544608000000. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e- mail : malgorzata.gawrzydek@margaretshoes.pl

4.Korzystanie ze Strony internetowej jest dobrowolne. Podobnie jak związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony internetowej Użytkownika. 


5.Administrator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności celem ochrony interesów osób, których dane przetwarza. W szczególności Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są: 

a) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) zbierane dla określonych celów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

c) niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z celami, o których mowa § 1 ust. 5 lit. b;

d) poprawne merytorycznie i adekwatne w stosunku do celów, w związku z którymi są przetwarzane; 

e) przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą, 

f) przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

g) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności ochronę przed niezgodnym z prawem lub niedozwolonym przetwarzaniem oraz zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkową utratą, za pomocą adekwatnych środków technicznych lub organizacyjnych.

6.Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W razie niezbędnej potrzeby dokonuje się analizy oraz uaktualnienia opisywanych środków. Administrator zobowiązuje się stosować środki techniczne uniemożliwiające uzyskanie dostępu oraz modyfikację danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. przez osoby nieuprawnione.  

7.Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażają Państwo zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej.


§ 2

DEFINICJE

 Pojęcia użyte w niniejszej Polityce oznaczają:

1.Administrator – MARGARET Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotorui, adres: ul. Stroma 8, 59-500 Złotoryja wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem 0000826459, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, NIP 8971875633, REGON: 38544608000000

2.Dane osobowe –informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3.Polityka –niniejsza Polityka prywatności.

4.RODO –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.Strona internetowa/ Serwis – Strona Internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.margaretshoes.pl

6.Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

7.Pliki cookie –niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na Stronie internetowej Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

8.Polityka cookies –niniejsza Polityka cookies.


§ 3

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez siebie usług. 

1.Korzystanie z Serwisu – dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

1.2.w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

1.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

2.Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

3.W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail korespondencji dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja elektroniczna. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

4.W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

5.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§4

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

1.Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Administrator informuje, że dane Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem.

2.Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Państwa dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


§5

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

1.Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów trzecich/zewnętrznych (takich jak np. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, podwykonawcy i zleceniobiorcy zaangażowani w prace nad Stroną internetową.). Administrator oświadcza, że korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

3.Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i związane z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. W razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.


4.Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. §6

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.Informujemy Państwa, że zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym europejskimi przepisami o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa: 

-Prawo dostępu do danych („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”) – prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

- Prawo uzyskania kopii danych – prawo do otrzymania od nas kopii danych osobowych dotyczącej osoby zgłaszającej takowe żądanie;

-Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”) – prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony, w niektórych przypadkach spełnienie tego żądania może być niemożliwe jeśli wiąże się np. z wypełnieniem prawnego obowiązku,

- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie prawem dozwolonym. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy,

- Prawo do przenoszenia danych („przekazywania danych osobowych”) – prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu dotyczących Państwa danych osobowych. Ma ono zastosowanie w odniesieniu do określonych danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub na postawie umowy, którą Państwo z nami zawarli. Zgodnie z Państwa dyspozycją i w miarę naszych możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobie trzeciej wskazanej przez Państwa.

- Prawo do sprzeciwu - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. 

-Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

-Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; na przykład po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które miało miejsce przed takim wycofaniem. 

-Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Chcąc zrealizować uprawnienia, o których mowa w §6 ust. 1 Polityki prywatności można skontaktować się z Administratorem poprzez złożenie stosownego żądania pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Administratora malgorzata.gawrzydek@margaretshoes.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej.

3. Administrator oświadcza, że przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która takowe żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Użytkowników. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.


§7

POLITYKA COOKIES I ANALITYKA TREŚCI 

1.Celem optymalizacji Strony internetowej i analizowania ruchu internetowego na Stronie internetowej wykorzystujemy pliki Cookies (ciasteczka). W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet).

2. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Strony oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na stronie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies dostępne są m.in. pod adresem strony internetowej: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę internetową można podzielić na różne według następujących kryteriów:

- ze względu na ich dostawcę: własne (należące do Administratora, tworzone przez Stronę internetową), należące do podmiotów trzecich;

- ze względu na cel ich stosowania: niezbędne, preferencyjne, analityczne/wydajnościowe, marketingowe/reklamowe, społecznościowe;

- ze względu na okres ich przechowywania na konkretnym urządzeniu: sesyjne(czasowe), stałe.


4.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających na Stronie internetowej jedynie w następujących celach:

- umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu (niezbędne ciasteczka);

- optymalizacji korzystania ze Strony internetowej (preferencyjne ciasteczka);

- prowadzenia statystyk obrazujących sposób korzystania ze Stron internetowej (analityczne ciasteczka);

-wyświetlania, graficznego przedstawiania treści zapisanej cyfrowo reklamy, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, mierzenia skuteczności przekazów reklamowych, personalizacji reklam (marketingowe/reklamowe, społecznościowe ciasteczka).

5. Administrator informuje, że większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość samodzielnego decydowania o warunkach korzystania z plików Cookies na Stronie internetowej za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Użytkownik może częściowo ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony internetowej.

6.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 

7.Administrator informuje, że dla celów statystycznych oraz celem analizy ruchu na Stronie internetowej może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Zgromadzone dane mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne i zainteresowania.

8. Administrator informuje, że Użytkownik Strony ma prawo zablokować informacje o jego aktywności na Stronie internetowej. Celem zablokowania pozyskiwania danych dla celów statystycznych przez Google Ireland Ltd. można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

9. Z uwagi na możliwość korzystania przez Administratora na Stronie internetowej z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Stronę (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Strony internetowej Administratora.

2.Administrator zastrzega możliwość aktualizowania niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. Niniejsza wersja obowiązuje od listopada 2023 r.